Dnes je 26.02.2020 Meniny má Viktor
Slovensky English

Profil firmy

Čovdesign spol. s .r.o. je inžiniersko-manažérskou, projektovou a konzultačnou firmou, ktorej aktivity pokrývajú oblasť enviromentálneho inžinierstva, pričom svoju činnosť zameriava predovšetkým na návrh mestských čistiarní odpadových vôd (ČOV).

Naša firma si vybudovala silný tím profesionálov, ktorý sa skladá z vysokoškolsky vzdelaných inžinierskych a manažérskych pracovníkov s bohatými skúsenosťami najmä z oblasti vodárenstva, kanalizácií a projektového manažmentu. Skladba nášho pracovného tímu zahrňuje odborníkov, ktorí sú schopní analyzovať a optimalizovať technologické linky čistiarní alebo úpravní vôd, vodovodov a kanalizácií, vykonať ich detailný návrh a projektovať ako ich stavebnú tak aj technologickú časť či zabezpečiť projektový manažment a kompletnú inžiniersku činnosť.

Naše bohaté skúsenosti z oblasti projektovania a manažérsko-inžinierskej činnosti sú neustále dopĺňané najnovšími poznatkami na poli enviromentálneho inžinierstva čo nám umožňuje vykonávať ako konzultačnú tak aj projekčnú činnosť v duchu súčasného rozvoja vedy a techniky.

Náš pracovný kolektív zahrňuje:

odborníkov pre inžiniersko-projekčnú činnosť (stavebná, chemicko-technologická, strojárenská, elektrotechnická)
odborníkov pre meranie a reguláciu
odborníkov pre projektovanie pomocou počítačov (CAD technika)
odborníkov pre návrh a posudzovanie enviromentálnych technológií
odborníkov pre predprojektovú prípravu, inžiniersku činnosť resp. projektový manažment
odborníkov pre zabezpečovanie finančných zdrojov (najmä EÚ fondov)

Kolektív firmy Čovdesign, s.r.o. vypracoval rad projektov (viac ako 100 ČOV), expertných štúdií, odborných posudkov a technologických prieskumov ako aj štúdií uskutočniteľnosti nielen na území Slovenska, ale aj pre zákazníkov iných štátov ako sú Česká Republika, SRN, Slovinsko či Cyprus. Mnohé z týchto zákazok boli projektované už od roku 1990, kedy ešte náš kolektív bol začlenený do štruktúry firmy Čovspol, a.s. ako samostatný projektový útvar. Od roku 2000 firma Čovdesign, s.r.o. existuje ako samostatný právny subjekt so 100% domácou majetkovou účasťou, prakticky s nezmeneným pracovným tímom a rozsahom ponúkaných služieb.

Súčasné aktivity našej firmy pokrývajú takmer kompletne všetky aspekty zásobovania obyvateľstva ako aj priemyslu vodou, odkanalizovania urbanizovaných sídiel, úpravy vôd a návrhom ČOV vrátane kalového hospodárstva, spracovania a umiestnenia čistiarenských kalov.

Úspešnosť našej firmy sa zakladá nielen na skúsenostiach nášho kolektívu v predmetnej problematike ako aj na jeho vysokej profesionalite, ale aj na akceptovaní podmienok zadaných klientom, minimalizácii investičných a prevádzkových nákladov pri súčasnom garantovaní príslušných limitov či pri efektívnom využívaní jestvujúcich vstupov a zdrojov.

 

2014 Pečať prosperity – NISSR (Národné informačné stredisko SR) vyvinulo hodnotiaci model zameraný na finančnú stabilitu komerčných súbjektov podnikajúcich na území SR. Výsledky hodnotenia predikčnými metódami finančnej analýzy sú vložené do hodnotiaceho systému, ktorý odporúča Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov.

Z celkového počtu 682 020 hodnotených subjektov podnikajúcich na území SR vyhovelo náročným kritériám len 1,98% podnikov, medzi nimi aj naša spoločnosť ČOVDESIGN, s.r.o..

 

 

Vytlačiť