Dnes je 26.02.2020 Meniny má Viktor
Slovensky English

Poskytované služby

Projektanti a enviromentálni inžinieri firmy Čovdesign, s.r.o. zabezpečujú pre široký okruh zákazníkov, reprezentovaných rezortom priemyslu a služieb, komunitou malých a stredných podnikateľov či komunálnou a štátnou sférou, efektívne a nízko nákladové riešenia v oblasti vody. Naša profesionalita zahrňuje praktické skúsenosti v projektovaní stavieb ČOV, vodovodov a kanalizácií, v manažovaní projektov ako aj v rozvoji moderných a inovatívnych riešení pre oblasť enviromentálnych technológií, čím sa vytvárajú podmienky pre minimalizáciu investičných a prevádzkových nákladov.

Naša spoločnosť vytvorila rad projektov vypracovaných na rôznom stupni projektovej dokumentácie, riešiacich širokú paletu aspektov enviromentálneho inžinierstva avšak zameriavajúcich sa predovšetkým na problémy ochrany vôd. Patria sem najmä:

expertné štúdie a posudky z oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, čistiarenských kalov a hydrauliky odpadových vôd
koncepcie a štúdie uskutočniteľnosti stokových systémov, verejných vodovodov, čistiarní odpadových vôd či úpravní vôd
projekty vodovodov a kanalizácií vrátane čistiarní odpadových vôd
modernizácia, intenzifikácia, rozširovanie kapacity a rekonštrukcia jestvujúcich vodovodov, stokových sústav a čistiarní odpadových vôd
konzultačné služby a optimalizácia prevádzky vodovodov a kanalizácií
finančné poradenstvo a finančné zámery pre prevádzkárov vodovodov a kanalizácii, ale aj pre investorov týchto stavieb
technická pomoc pre vlastníkov a prevádzkarov vodovodov a kanalizácií
návrh, projektovanie a zabezpečenie realizácie merania a regulácie na úpravniach a ČOV
zabezpečenie inžinierskej činnosti a predprojektovej prípravy

Naše skúsenosti a zároveň zabezpečenie neustáleho vzdelávania pracovníkov našej firmy nám umožňuje:

udržiavať vysokú profesionalitu a úroveň vedomostí o najnovších poznatkoch v oblasti ochrany vôd, pitných a odpadových vôd, technológií úpravy vôd a čistenia odpadových vôd na ČOV
mať prehľad o najnovších výrobkoch a zariadeniach a poznať ich kvalitu i životnosť pri ich výbere a inštalovaní na stavbách vodovodoch a kanalizácií vrátane čistiarní odpadových vôd
kvalitne a podľa časového harmonogramu pripraviť a zabezpečiť inžiniersku činnosť i predprojektovú prípravu
podporovať a rozvíjať praktické skúsenosti ako aj aktivizovať tvorbu inovatívnych a moderných riešení najmä pri zložitých rekonštrukciách a intenzifikáciách vodovodov a kanalizácií berúc do úvahy aj požiadavky Nariadení nielen SR, ale aj EÚ
poznať štruktúru predvstupových fondov (CBC Phare, ISPA, grantové schémy Phare, SAPARD) a implementovať projektový cyklus v rámci technickej pomoci pri vypracovaní žiadostí predmetných enviromentálnych projektov
schopnosť vykonávať, zabezpečovať a analyzovať výsledky prieskumu kvality a množstva vôd za účelom presnejšieho a najmä menej finančne náročného návrhu intenzifikácie či rekonštrukcie jestvujúceho vodovodu alebo kanalizácie vrátane čistiarne odpadových vôd
dokonale poznať slovenske a EÚ enviromentálnu politiku, jej strategické dokumenty, štruktúru EU fondov a enviromentálne programy
implementovať slovenskú a EÚ enviromentálnu legislatívu do projektového riešenia predovšetkým na základe ich detailného poznania ako z hľadiska teoretického tak aj praktického uplatňovania
mať bohaté skúsenosti pri tvorbe a zabezpečovaní tréningových kurzov pre prevádzkárov vodovodov a kanalizácií

 

 

Vytlačiť