Dnes je 26.02.2020 Meniny má Viktor
Slovensky English

ČOV Stará Ľubovňa

Predmetom projektu bolo rozšírenie existujúcej ČOV pre mesto Stará Ľubovňa a priľahlé obce Nová Ľubovňa, Jakubany a Jarabina.

Identifikačné údaje stavby, investora a projektanta:

Názov stavby:             DOBUDOVANIE ČOV STARÁ ĽUBOVŇA

Miesto stavby:            Stará Ľubovňa

Okres, Kraj, Štát:        Stará Ľubovňa, Prešovský kraj, Slovenská republika

Investor stavby:          PVS a.s.

Generálny projektant: ČOVDESIGN s.r.o.


ČOV bola navrhovaná na tieto parametre:

 

Jednotky

Rok

2006

2009

2036

Počet EO

obyv.

13 052

21 245

24 923

Stupeň odkanalizovania projektovanej oblasti

%

57

90

90

Množstvo OV na ČOV:

 

Jednotky

Rok

2006

2009

2036

Priemerný denný prietok OV        Q24

m3/deň

4 697

4 859

5 032

m3/hod

196

202

210

l/s

54

56

58

Maximálny denný prietok OV       Qd

m3/deň

5 436

5 906

6 249

m3/hod

227

246

260

l/s

63

68

72

Dobudovanie ČOV prebiehalo za plnej prevádzky. Harmonogram prác bol rozvrhnutý tak, aby bola prevádzka ČOV prerušená alebo obmedzená iba na nevyhnutne potrebnú dobu. Projekt sa snažil v čo najväčšej miere využiť už existujúce objekty aj keď sa v niektorých prípadoch zmenila ich pôvodná funkcia. V areály sa v rámci rozšírenia vybudovali nové stavebné objekty. Najvýznamnejšie pre organizáciu stavby bolo rozšírenie liniek biologického čistenia. Realizácia rozšírenia bola možná pri zachovaní obmedzeného procesu čistenia uskutočneného v nasledujúcich etapách:

I.etapa - vybudovanie dvoch nových dosadzovacích nádrží DN A, DN B (obr.1) v priestore existujúcich kalových polí, pri zachovaní súčasnej prevádzky liniek biologického čistenia,

II.etapa - rekonštrukcia mechanického predčistenia (obr.2 a obr.3) (bez usadzovacej nádrže) pri prevádzke ČOV bez predčistenia,

III.etapa - rekonštrukcia nádrže CITYCLAR (obr.4) na nitrifikačnú nádrž AN, pri uvedení do prevádzky zrekonštruovaného mechanického predčistenia cez pôvodnú usadzovaciu nádrž do pôvodnej denitrifikačnej nádrže a staršej biologickej linky (t.j. aktivácia s BSK-turbínami a pôvodná kruhová dosadzovacia nádrž,

IV.etapa - rekonštrukcia pôvodnej linky biologického čistenia a usadzovacej nádrže pri zrealizovaní dočasného prepojenia z odľahčovacej komory OK1 (pred usadzovacou nádržou) do zrekonštruovanej nitrifikačnej nádrže a následne do nových dosadzovacích nádrží,

V.etapa - prepojenie aktivačných nádrží na celok: DNN A, DNN B, DNN C, AN, DN A, DN B, NRK (obr.5).

Počas realizácie stavby došlo k obmedzeniu kapacity a kvality čistených OV. Po uvedení biologicko - chemického stupňa bolo možné zvýšiť prietokovú kapacitu na projektovanú úroveň.

Stavba bola odovzdaná do prevádzky v septembri roku 2012.

Fotogaléria

Lokalizácia

Vytlačiť