Dnes je 26.02.2020 Meniny má Viktor
Slovensky English

Odkazy

Pripravili sme pre Vás vybrané odkazy na webové stránky, ktoré súvisia s aktivitami našej firmy:

Slovak Water Portal - informačný portál o vode na Slovensku

AČE SR - linka na Asociáciu Čistiarenských Expertov SR

MŽP SR - linka na Ministerstvo životného prostredia SR. Tu nájdete aj základné informácie o ISPA projektoch, národnú i EÚ legislatívu týkajúcu sa životného prostredia a pod.

MVRR SR - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tu nájdete aj základné informácie o Phare projektoch, a to predovšetkým projekty pre cezhraničnú spoluprácu a grantové schémy Phare, výzvy na predkladanie žiadostí projektov a pod.

Úrad Vlády SR - tu nájdete základné informácie o predvstupovej pomoci, výzvy na predkladanie žiadostí, verejné súťaže v rámci týchto fondov, finančné memorandá pre jednotlivé ISPA projekty a pod.

Čovspol, a.s. - významná slovenská firma dodávajúca čistiarne odpadových vôd

Adconsult, sr.o. - odborná spoločnosť v oblasti komplexnej prípravy a manažmentu a žiadostí z fondov Phare CBC, ISPA, Kohézneho fondu, štrukturálnych fondov a domácich grantových schém

Zbierka zákonov - portál zbierky zákonov, na ktorom si môžete stiahnúť príslušné smernice a zákony z oblasti vody, prípadne aj na Slovak Water Portal

SHMÚ - linka na Slovenský Hydrometeorologický ústav v Bratislave

VÚVH - linka na Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave

SAŽP - linka na Slovenskú Agentúru Životného Prostredia v Banskej Bystrici

SVP - linka na Slovenský Vodohospodársky Podnik, š.p.

KZDI - linka na Katedru zdravotného inžinierstva, STU Stavebnej fakulty v Bratislave

IWA - linka na medzinárodnú asociáciu vody

EWA - linka na európsku asociáciu vody

Impea - linka na český server pre firmy podnikajúce v oblasti vody

 

Vytlačiť